مجموعه تصویری جز سی قران همراه با تصویر.مخصوص حفظ کودکان

حفظ قرآن - سوره الناس
3521
4328
3.96 MB

حفظ قرآن - سوره الفلق
1513
2491
3.49 MB

حفظ قرآن - سوره الاخلاص
1528
2474
2.21 MB

حفظ قرآن - سوره المسد
1324
1986
3.57 MB

حفظ قرآن - سوره النصر
1299
2005
3.07 MB

حفظ قرآن - سوره الکافرون
1195
1959
4.75 MB

حفظ قرآن - سوره الکوثر
1246
2223
2.22 MB

حفظ قرآن - سوره الماعون
1174
1787
4.71 MB

حفظ قرآن - سوره قریش
1171
1801
3.56 MB

حفظ قرآن - سوره الفیل
1151
1818
4.13 MB

حفظ قرآن - سوره الهمزه
1081
1802
5.63 MB

حفظ قرآن - سوره العصر
1172
1862
2.76 MB

حفظ قرآن - سوره التکاثر
1088
1657
4.97 MB

حفظ قرآن - سوره القارعه
1059
1630
6.63 MB

حفظ قرآن - سوره العادیات
1150
1664
6.80 MB

حفظ قرآن - سوره الزلزله
1073
1619
6.46 MB

حفظ قرآن - سوره البینه
1113
1632
13.76 MB

حفظ قرآن - سوره القدر
1104
1747
4.71 MB

حفظ قرآن - سوره العلق
1149
1581
10.68 MB

حفظ قرآن - سوره التین
1098
1662
5.34 MB

حفظ قرآن - سوره الشرح
1073
1561
4.30 MB

حفظ قرآن - سوره الضحی
1085
1589
6.82 MB

حفظ قرآن - سوره اللیل
1102
1593
12.48 MB

حفظ قرآن - سوره الشمس
1096
1606
9.53 MB

حفظ قرآن - سوره بلد
1070
1528
11.82 MB

حفظ قرآن - سوره فجر
1005
1538
21.11 MB

حفظ قرآن - سوره غاشیه
997
1510
14.49 MB

حفظ قرآن - سوره اعلی
1035
1525
11.62 MB

حفظ قرآن - سوره طارق
1035
1482
10.22 MB

حفظ قرآن - سوره بروج
1043
1488
15.75 MB

حفظ قرآن - سوره انشقاق
1011
1490
16.21 MB

حفظ قرآن - سوره مطففین
1066
1535
26.24 MB

حفظ قرآن - سوره انفطار
1035
1475
12.73 MB

حفظ قرآن - سوره تکویر
1092
1513
16.52 MB

حفظ قرآن - سوره عبس
1080
1538
22.69 MB

حفظ قرآن - سوره نازعات
1090
1606
28.38 MB

حفظ قرآن - سوره نبا
1345
1891
29.66 MB