260 بازی که با کودکان میشود انجام داد


با توجه به گسترش فضای مجازی و آسیب های جسمی و روحی که کودکان را تهدید میکند به منظور آشنایی خانواده با بازی های سنتی و ساده و جذاب دو وبلاگ که درآن بازی های زیادی را معرفی و آموزش داده است را معرفی مینمائیم


بریم بازی


بازی های سنتی


بازی و سرگرمی کانون فکری


(روی نام ها کلیک کنید)


همچنین کتاب بازی بازوی تربیت و کتاب با من بازی کنید دو اثر ارزشمند هست که در ان بازی های مفید را معرفی و اموزش داده است